لیست جدید قیمت های قهوه آلبا برای شخص
Blends ۱کیلو گرمی ۲۵۰گرمی
Pulp ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
Retro ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
Phoenix ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Jazz ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Tempo ۲,۷۷۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
Istanbul ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
single origins ۱کیلو گرمی ۲۵۰گرمی
Rwanda bumbogo Natural ۵,۹۲۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
Rwanda Vunga ۵,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰
Colombia (Black Honey) ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰