لیست جدید قیمت های قهوه آلبا برای شخص
Blends۱کیلو گرمی۲۵۰گرمی
Pulp۳,۴۰۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰
Retro۳,۲۲۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
Phoenix۴,۱۵۰,۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰
Jazz۳,۵۷۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
Tempo۲,۷۷۰,۰۰۰۸۵۰,۰۰۰
Istanbul۲,۰۷۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
single origins۱کیلو گرمی۲۵۰گرمی
Rwanda bumbogo Natural۵,۹۲۰,۰۰۰۱,۴۸۰,۰۰۰
Rwanda Vunga۵,۲۸۰,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰
Colombia (Black Honey)۶,۸۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰